MYNDIGHETEN TRAFIKANALYS
Illustrationer till Åtgärder till nästa klimatpolitiska handlingsplan, ett underlag till den kommande nationella klimathandlingsplanen.
Trafikanalys har ett regeringsuppdrag att ta fram förslag på effektiva åtgärder och styrmedel för att Sveriges klimatmål inom transportområdet ska nås.